Base

About Me

Ba La Cà – Cổng Thông Tin Tổng Hợp Mọi Lĩnh Vực Cuộc Sống

Cung cấp các thông tin tổng hợp về mẹo vặt, nấu ăn, công nghệ thông tin, tài chính, học tập, phong thuỷ, sức khoẻ, cây thuốc và thông tin về nhiều lĩnh vực khác.

Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương

0869377629

https://www.twitch.tv/balaca247

https://www.linkedin.com/in/ba-la-ca/

https://www.behance.net/balacbalac

https://www.flickr.com/people/194565747@N05/

Twitter Handle

https://twitter.com/balaca247

Instagram

https://www.instagram.com/balacainfo/

My Website

balaca.info

My Other Website

balaca247.tumblr.com

My Other Other Website

balaca.netboard.me/balaca

Name

Ba la Cà