Base

About Me

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนของกลุ่มแรงงานและผู้ประกันตน ที่กระทรวงแรงงาน ว่า วันนี้มาตรวจเยี่ยมกระทรวงแรงงานอีกครั้ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของcovid 19 thailand ให้ทั้งแรงงานและบุคลากรกระทรวงแรงงาน ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทุ่มเท สิ่งสำคัญและมีความจำเป็นมาก คือ การเร่งกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานและประชาชนให้ทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นไปตามรัฐบาลกำหนด ให้วัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำการทำงานเพิ่มเติม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การบริหารวัคซีนโควิด-19 ให้บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการกระจายวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ครอบคลุม ทั่วถึง และพัฒนาระบบยืนยันการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ให้ขยายครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงสูงให้มากที่สุด รวมทั้งกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันแรงงานทุกกลุ่มให้ปลอดภัยจากโควิด-19 3. มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและแรงงานสามารถดำรงชีพได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น โครงการ ม 33 เรารักกัน เป็นต้น 4. การแก้กฎหมายประกันสังคม ขอให้เร่งขับเคลื่อน เพื่อไปตามข้อเรียกร้องนำเงินชราภาพออกมาใช้บางส่วน ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และ 5. แรงงานต่างด้าว ให้กำกับและดูแลการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยึดถือมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด เพื่อให้ปลอดภัยจากวิธีสมัครcovid-19 vaccine

https://www.fun888asia.com

https://www.fun888asia.com

https://www.fun888asia.com

https://www.fun888asia.com

https://www.fun888asia.com

https://www.fun888asia.com

https://www.fun888asia.com

https://www.fun888asia.com

Name

covid19thailand