Base

About Me

tieng-nhat.com Website học tiếng Nhật miễn phí. Các bài học, tài liệu tiếng Nhật như vỡ lòng, sơ cấp, trung cấp, hán tự, hội thoại, luyện nghe, luyện đọc, thi năng lực Nhật ngữ JLPT…

Twitter Handle

https://twitter.com/NhtTing2

Facebook Page

http://www.facebook.com/Tieng-Nhat-114463237930724

My Website

http://www.tieng-nhat.com

Name

Tiếng Nhật